Ga naar boven

Algemene voorwaarden

Reglement deelname wandeltochten.

Het reglement deelname wandeltochten is van toepassing op alle wandelaars die deelnemen aan de door het bestuur van de Swaddekuier georganiseerde wandeltochten.

Inschrijving.

 • Door de stichting Swaddekuier georganiseerde wandeltochten zijn geen prestatietochten. Deelname aan de wandeltochten is vrijwillig en op eigen risico.
 • Inschrijving voor de Wandeltochten van de stichting Swaddekuier geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie van de stichting zijn bepaald.
 • De organisatie bepaalt het maximum aantal deelnemers dat via inschrijving of aanmelding wordt geaccepteerd.
 • Inschrijving is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier op de website van de stichting of het aanmelden op de dag van het evenement bij de start.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van aanmelding en de methode van inschrijving.
 • De organisatie van de stichting is niet verantwoordelijk bij een gebrek dat optreedt bij of tijdens postverzending of internetverkeer.
 • Met een inschrijving voor een wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en gaat akkoord met of bij het krachtens dit reglement bepaalde voorwaarden.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventueel gebruik van zijn/haar personalia, beeltenis of foto, film en video, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de stichting en de KWBN, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname.

 • Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voortbewegen over de routes dat met de voeten contact wordt gemaakt met de grond en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
 • Behoudens uitzonderingen vermeld door de organisatie, is het niet toegestaan gebruik te maken van een vervoermiddel op de routes.
 • Uitzondering die de organisatie toe kan staan zijn Nordic Walking, snelwandelen en het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.
 • Onderling passeren van wandelaars is toegestaan mits hierdoor geen hinder ontstaat voor andere wandelaars.
 • Deelnemers dienen de voor hem/haar aangegeven routes te volgen.
 • Tijdens de wandeltochten is het de deelnemers verboden om op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid, zich aanstootgevend te kleden of te gedragen of reclame te maken behoudens toestemming van de organisatie.
 • Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door paarden, honden of andere dieren. De organisatie plant de wandelroutes door beschermd natuur – en cultuurgebied waarbij voorwaarden met betrekking tot het meenemen en begeleiden van dieren zijn gesteld.
 • Het is verboden om luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te voeren en voorwerpen mee te voeren of voorhanden te hebben die een redelijk gevaar kunnen opleveren of in ernstige mate hinder veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Deelnemers die zich op de dag van het wandelevenement niet correct of persoonlijk afmelden voor de door de organisatie aangegeven eindtijd worden geacht te zijn uitgevallen. Aan de deelnemers wordt dringend verzocht zich in zo’n geval telefonisch af te melden bij de organisatie.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en andere medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 • Wandeltochten van de stichting zijn voor iedereen toegankelijk mits de deelnemers beschikken over een geldig deelname bewijs.
 • Ouders of vertegenwoordigers van kinderen t/m 12 jaar blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Afval van deelnemers dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken en zakken. Het achterlaten van afval in kwetsbare natuurgebieden kan worden bestraft en de kosten van het opruimen van achtergebleven afval kan aan deelnemers in rekening worden gebracht.
 • Voor wat betreft de openbare routes geldt voor de deelnemers de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens uit 1990 tenzij anders aangegeven door de organisatie.
 • Deelnemers houden zich op de routes aan de regels van de grondbezitters en terrein beheerders.
 • Deelnemers gaan zorgvuldig om met de natuur en zullen de natuur zo min mogelijk belasten.
 • Overtreding van de bij of krachtens dit reglement gestelde regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Aansprakelijkheid organisatie.

 • De organisatie en personen die voor de organisatie werken kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of materiële schade die deelnemers aan het evenement kunnen ondervinden – noch binnen, noch buiten de routes en het terrein van het evenement.
 • Deelnemers zijn ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door een deelnemer of meerdere deelnemers worden toegebracht aan de organisatie, de locatie, het materiaal en andere zaken die door de organisatie of partners beschikbaar zijn gesteld.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de routes, start- en finish tijden en of plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te lasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Bij deze afgelastingen en omstandigheden ontstaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op een vergoeding van (im)materiële schade.
 • Indien een deelnemer na inschrijving niet deelneemt aan een wandeltocht of indien de deelnemer tijdens de wandeldag besluit om niet deel te nemen aan de wandeltocht of besluit de wandeling af te breken, bestaat geen restitutie van het inschrijfgeld.

Verkoop en reclame.

 • Het is niet toegestaan om etens- of drinkwaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
 • Reclame uitingen voor niet deelnemende bedrijven aan het evenement zijn verboden.

Slotbepaling.

 • Indien één of meerdere bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd dan zal de deelnemers worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert kan de politie worden ingeschakeld.
 • De organisatie draagt zorg dat de bij en krachtens dit reglement gestelde regels voor deelnemers beschikbaar zijn door publicatie op de website swaddekuier.nl
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet bepaalt de organisatie.